תנאי השימוש באתר ללימוד תאוריה


ברוכים הבאים לאתר ללימוד תאוריה (''האתר'') של חברת
גלסופט הנדסת תוכנה בע''מ (''גלסופט''), בכתובת http://www.lamed.co.il ו/או http://www.lamed.dapim.co.il עם או בלי הסיומת www
וכל הפניית דומיין אחרת או תת דומיין לכתובות הנ''ל.
השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא אותם בעיון רב,
שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. האמור
בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, והם
מתייחסים, כמובן, לנקבה ולזכר גם יחד.

1. הרישום לאתר הנו ללא תשלום.
1.1 השימוש והלימוד כרוכים במשלוח הודעת SMS, או בהתקשרות למספר שמפורסם באתר, או בכרטיס אשראי ובמסירת
פרטים מלאים ונכונים בעת ההרשמה והתשלום.

2. גלסופט אינה מתחייבת לגבי נכונות החומר המופיע באתר ו/או לגבי התאמתו/אי התאמתו למבחן זה או אחר
לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור בין מבחן רשמי ובין מבחן בלתי רשמי. גלסופט לא תהיה חייבת ו/או אחראית
בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת
להשתמש באתר או בעלות השגת או החלפת טובין או שירותים או כתוצאה מטובין או שירותים שהושגו או
נרכשו או עסקות שהתבצעו דרך האתר או כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים כלשהם לרבות אך
ללא הגבלה, פיצויים על אבדן רווחים, זמן, הנאה, שימוש, מידע או כל חומר בלתי מוחשי אחר אפילו אם
נמסר לגלסופט על האפשרות של אבדן שכזה.

3. גלסופט תוכל לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנה הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו,
בלא שתהא לה כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.
אתה מסכים בזה מפורשות כי השימוש באתר ייעשה על אחריותךהבלעדית והמלאה.
אתה מצהיר כי הינך יודע ומסכים כי שירות האתר לשימוש כמות שהוא ולפי מידת זמינותו הקיימת. גלסופט לא תישא באחריות מסוג כל שהוא,
מפורשת או מרומזת, ישירה או עקיפה, בקשר עם מתן השירות באתר, ובכלל זה אחריות למסחור, יכולת התאמה
למטרה מסוימת של השירות, וכיו''ב. גלסופט אינה מתחייבת כי תיענה לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא
יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כן אין גלסופט מתחייבת לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה
משמוש באתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו. גלסופט איננה מתחייבת ולא תהיה
אחראית לגבי כל טובין או שירותים הנרכשים או מושגים באמצעות האתר או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכו. שום
ייעוץ או מידע בין בעל פה ובין בכתב, אשר ניתנו למשתמש ע''י גלסופט, אין בהם בכדי להוות משום מתן
אחריות בגין אותו מידע ו/או ייעוץ.

4. האתר בכללותו - כולל כל המידע המופיע בו, התכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה נעשית באמצעות האתר- מוגש ומועמד לרשותך כמות שהוא ('as is').
אין גלסופט מביעה כל עמדה ואין היא אחראית במפורש או במשתמע, לגבי (1) המידע והחומר המצוי באתר; (2)
לגבי החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר; (3) לגבי כל מוצר, תוכנה או
שירותים אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר; (4) לגבי כל נזק הנגרם או עלול
להיגרם עקב ההיחשפות או השימוש באתר כמו גם לגבי כל נזק העלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתכנה או בכל אמצעי טכני ואחר המפעיל את האתר או את הגישה לאתר.

5. כמו כן, גלסופט לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או
הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם תגיע. גלסופט לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו
באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם. גלסופט אינה מתחייבת
ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים
מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי גלסופט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה,
בקווי ובמערכות תקשורת, אצל גלסופט או אצל מימספקיה.

6. גלסופט אינה מתחייבת, שמידע אשר מצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך. גלסופט רשאית
להפסיק ו/או למחוק להוסיף לערוך ולשנות בכל עת וללא כל הודעה מראש מידע ו/או תוכן כלשהו המופיעים באתר,
כולם או מקצתם. גלסופט תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של
השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל,בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה
יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנטובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה.
מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו''ב. לא תהיה לך כל טענה,
תביעה ו/או דרישה כלפי גלסופט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

7. אם יופיעו קישורים (''לינקים'') באתר, גלסופט אינה מתחייבת כי הקישורים יתאימו לצרכיך, גלסופט
אינה מתחייבת כי כלהקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. גלסופט תהיה
רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני אמין
ו/או מומלץ בדרך כלשהי על ידי גלסופט.

8. גלסופט רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר, כמו גם במידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור
השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים,
מידע זה לא יזהה אותך אישית, למען הסר ספק, גלסופט לא תספק כל מידע באשר לפרטיך האישיים לכל גורם שלישי
באשר הוא ללא הסכמתך מראש.

גלסופט רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם
מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, גלסופט לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, למעט אם
הסכמת לכך במפורש בתהליך ההרשמה.

9. באתר תופענה פרסומות מסחריות כמו גם מידע מסחרי. גלסופט לא תישא בכל אחריות לתוכן מודעות הפרסומת
והמידע המסחרי אשר יפורסמו באתר. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או
המוצרים המוצעים בהן למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך
לבין המפרסם הנוגע בדבר. גלסופט איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו
במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותם.

10. כל חומר אשר יופיע באתר יהיה בבעלותה ומנכסיה של גלסופט. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר -
לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל,
הקלטות וידיאו, הקלטות קול, מצגים אודיו ויזואליים, כל טכנולוגיה ידועה ו/או שתילמד ותיושם בעתיד וכל
חומר אחר הכלול באתר - הינן של גלסופט ובבעלותה הבלעדית. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור
לצד שלישי כל חלק מן הנ''ל בלא קבלת הסכמתה של גלסופט מראש ובכתב. סימני המסחר אשר יופיעו באתר
הינם קניינה של גלסופט בלבד, או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אף בהם אין
לעשות שימוש בלא הסכמת גלסופט מראש ובכתב.

על אף האמור בסעיף זה, יהיה המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן. שימוש הוגן במשמע ציטוט סביר מתוך
החומר המוגן בציון מקור הציטוט.

11. גלסופט לא תהא חייבת בגין כל נזק באשר הוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור נזק ישיר ו/או עקיף כספי
ו/או אחר אשר יגרם לך ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מן השימוש ו/או ההסתמכות על המידע שמופיע
באתר ו/או עקב השימוש ביישומי תכנה שהורדו ישירות באמצעות השרות או הופעלו כתוצאה מן השימוש בשרות,
לרבות יישומי Java וJavaScript - וכן כל טכנולוגיה אחרת הנמצאת ו/או אשר תמצא בשימוש באתר.

12. על הסכם זה ועל כל הנובע ממנו בין באופן ישיר ובין באופן עקיף יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר וענין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

13. נשמח לארח אותך באתר. עם זאת, אם המידע ו/או התכנים ו/או תנאי הגלישה באתר לרבות תנאי הסכם זה
אינם מקובלים עליך, אנא צא מן האתר.

חזרה לתפריט הראשי